Komunis dalang sejarah 13 Mei - Tunku Abd Rahman

on Saturday, September 8, 2012 by Generasi Pejuang Bangsa
 - No Comments



AIDCNews – 06/09/12 – bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj berkata provokasi elemen komunis yang melampau antara faktor tercetusnya peristiwa hitam negara, 13 Mei 1969.
Tunku Abdul Rahman berkata demikian ketika menulis buku bertajuk “Sebelum dan Selepas 13 Mei”, terbitan Utusan Melayu Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.
Menurutnya anasir komunis telah menanam sentimen kebencian dan provokasi melampau ketika menjelangnya pilihanraya tahun tersebut.
“Bila kempen Pilehanraya itu telah sa-paroh berjalan, mereka telah melancharkan kempen2 menulis dengan chat merah chogan2 kata dan tanda2 di-atas jalan2 raya dan tembok2 – merah ia-lah warna pertubohan Komunis.
“Chogan2 kata ini menggesa tiap2 orang supaya memulaukan Pilehanraya dan yang lain mengandongi perkataan2 yang menyanjong tinggi sifat2 dan ajaran2 Mao Tze Tung. Mereka tidak peduli bahawa perbuatan mereka itu melanggar Undang2, dan amat-lah sukar bagi Kerajaan hendak menangkap mana-mana orang yang menulis chogan2 kata itu kerana chogan2 kata itu di-tulis pada malam yang gelap gelita tetapi tulisan-nya dapat di-bacha dengan jelas oleh semua orang di-siang hari yang terang benderang”.
Sentimen kebencian melampau itu menurut Tunku mendorong berlakunya pembunuhan.
“Kesempatan itu timbul bila satu peristiwa telah berlaku pada 24hb April, ia-itu kira2 dua minggu sa-belum daripada Hari Mengundi. Pada kira2 jam 8.30 malam itu sa-orang pekerja UMNO bernama Enche’ Kassim Omar yang sedang dalam perjalanan pulang ka-rumah-nya telah melihat beberapa orang berkumpul di-kawasan Jelutong, Pulau Pinang. Dia telah memberhentikan motosikal yang sedang di-naiki-nya untok melihat dan bertanya kerana pada fikiran-nya satu kemalangan telah berlaku.
“Ketika itu juga dia telah di-serang oleh kumpulan orang yang ada di-situ dan telah di-bunoh dengan kejam-nya. Sa-telah itu mereka menchontengkan chat merah ka-seluroh badan mayat orang yang telah mereka bunoh itu. Perbuatan mereka adalah satu pembunohan yang di-sengaja, dan boleh berlaku ka-atas sa-siapa jua pun. Pembunoh2-nya ia-lah Parti Buroh”.
Namun pembunuhan Kassim Omar itu tidak disambut dengan sentimen provokasi oleh masyarakat Melayu, berbanding dengan pembunuhan seorang lelaki Cina bernama Lim Soon Seng.
“Si-mati bukan-lah sa-orang yang terkenal dan pada lazim-nya mayat-nya itu memadai-lah di-kebumikan dengan sa-chara sederhana, tetapi Komunis tidak hendak melepaskan peluang yang bagitu baik untok membuat sa-suatu yang boleh mendatangkan faedah kapada perjuangan mereka. Akhir-nya mereka dapat juga sa-orang dari rakan sa-perjuangan untok di-sanjong sa-bagai “Pahlawan” yang akan menjadi lambang perjuangan mereka”
Tunku juga turut mendedahkan penglibatan Syed Hamid Ali (adik kepada Syed Husin Ali, bekas Presiden PRM), Yang Dipertua Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya antara tiga individu yang datang berjumpanya untuk memohon kebenaran diadakan perarakan mayat ‘pahlawan’ itu.
Impikasi perarakan mayat itu berlakunya peristiwa 13 Mei.
Tarnskrip lengkap tulisan Tunku Abdul Rahman “Sebelum dan Selepas 13 Mei” dalam bab, ” Upacara pengebumian Pahlawan Merah” :
UPACHARA PENGKEBUMIAN “PAHLAWAN” MERAH
Ketika sidang perwakilan sedang memberi fikiran mereka dengan bersunggoh2 di-dalam Persidangan Antara Bangsa yang begitu penting, kempen Pilehanraya telah berjalan dengan hebat-nya di-seluroh Malaysia Barat.
Dalam kempen itu timbul-lah perkara2 yang menyakitkan hati, yang boleh menimbulkan permusohan dan pergadohan antara satu sama lain. Saya telah pun memberi beberapa chontoh tentang apa yang telah berlaku dan tentang bagaimana hasutan2 dan fitnah2 telah di-jalan dengan chara berterang2 dan umpat keji yang terlalu bersifat peribadi telah di-bisekan2 dari mulut ka-mulut.
Memang telah menjadi kelaziman di-mana2 jua dalam dunia bebas ini perkataan2 yang pedas dan kenyataan2 yang tidak bijak di-keluarkan dalam kempen2 Pilehanraya. Amalan2 yang sa-rupa itu juga tentu-lah di-jangka berlaku di-Malaysia ini, tetapi kebebasan beruchap di-dalam Pilehanraya2 itu tidak-lah sa-kali2 boleh di-jadikan alasan untuk mengeluarkan kata2 yang melanggar batas, terutama sa-kali di-dalam sa-buah Negara yang berbilang kaum di-mana perasaan pendudok2-nya mudah tersinggong dalam perkara2 mengenai kaum mereka.
Perasaan hangat ini jelas kelihatan terutama-nya sa-kali di-sabelah Utara Malaysia Barat; di-sabelah Selatan kempen Pilehanraya telah berjalan dengan chara yang lembut dan terator dengan tidak berlaku sa-barang kejadian yang tidak di-ingini.
Di-dalam suasana yang saperti ini-lah Komunis telah meresap masok di-kalangan mereka itu. Tujuan utama mereka sa-makin jelas kelihatan dari sa-hari ka-sahari. Mereka berazam hendak menjatohkan Perikatan dari memegang kuasa dengan memechahkan pengaroh-nya sama ada dengan chara baik atau pun jahat.
Mereka mengamalkan pengaroh jahat menerusi dua saloran dan menghalakan serangan2 mereka kapada dua sasaran besar – melemahkan UMNO melalui PAS, dan melumpohkan MCA menerusi Gerakan dan parti2 politik China yang lain.
Pada pendapat mereka Pilehanraya telah memberikan kesempatan yang sangat baik kapada Komunis China untok melakukan perbuatan2 provokasi supaya timbul peristiwa2 sama ada besar atau pun kechil, dengan tujuan hendak menjayakan ranchangan mereka memulaukan Pilehanraya Kebangsaan ini. Lebeh luas mereka dapat menyebarkan perasaan bimbang, atau kechewa, atau pun takut, maka lebeh besar-lah harapan mereka untok menjayakan pemulauan itu.
Bila kempen Pilehanraya itu telah sa-paroh berjalan, mereka telah melancharkan kempen2 menulis dengan chat merah chogan2 kata dan tanda2 di-atas jalan2 raya dan tembok2 – merah ia-lah warna pertubohan Komunis.
Chogan2 kata ini menggesa tiap2 orang supaya memulaukan Pilehanraya dan yang lain mengandongi perkataan2 yang menyanjong tinggi sifat2 dan ajaran2 Mao Tze Tung. Mereka tidak peduli bahawa perbuatan mereka itu melanggar Undang2, dan amat-lah sukar bagi Kerajaan hendak menangkap mana-mana orang yang menulis chogan2 kata itu kerana chogan2 kata itu di-tulis pada malam yang gelap gelita tetapi tulisan-nya dapat di-bacha dengan jelas oleh semua orang di-siang hari yang terang benderang.
Mereka memperhebatkan kempen mereka itu dengan menggunakan anchaman terhadap keselamatan orang ramai, dan menyebarkan risalah2 di-kalangan orang2 China untok menggesa mereka supaya memulaukan Pilehanraya. Tujuan mereka jelas untok menunggu berlaku-nya sa-suatu peristiwa yang boleh mereka gunakan untok mengambil kesempatan bagi menjayakan ranchangan mereka itu.
Kesempatan itu timbul bila satu peristiwa telah berlaku pada 24hb April, ia-itu kira2 dua minggu sa-belum daripada Hari Mengundi. Pada kira2 jam 8.30 malam itu sa-orang pekerja UMNO bernama Enche’ Kassim Omar yang sedang dalam perjalanan pulang ka-rumah-nya telah melihat beberapa orang berkumpul di-kawasan Jelutong, Pulau Pinang.
Dia telah memberhentikan motosikal yang sedang di-naiki-nya untok melihat dan bertanya kerana pada fikiran-nya satu kemalangan telah berlaku.
Ketika itu juga dia telah di-serang oleh kumpulan orang yang ada di-situ dan telah di-bunoh dengan kejam-nya. Sa-telah itu mereka menchontengkan chat merah ka-seluroh badan mayat orang yang telah mereka bunoh itu.
Perbuatan mereka adalah satu pembunohan yang di-sengaja, dan boleh berlaku ka-atas sa-siapa jua pun. Pembunoh2-nya ia-lah Parti Buroh.
Pembunohan yang kejam ini tentu-lah telah menimbulkan rasa chemas di-kalangan Pasokan2 Keselamatan kerana kejadian itu boleh di-jadikan sebab terchetus-nya rusohan kaum. Oleh kerana bimbang berlaku-nya tindak balas, maka Kerajaan telah meminta keluarga si-mati dan pemimpin2 Melayu di-Pulau Pinang supaya bersabar, dan mereka telah bersetuju tidak menyebarkan berita pembunohan itu supaya Komunis tidak akan mendapat kesempatan untok menghalang Pilehanraya.
Kesabaran mereka itu telah memberi pertolongan yang sangat besar untok menyekat buat sementara waktu chita2 Komunis; tetapi mereka telah bertanggong-jawab mengalirkan darah ka-atas bumi.
Sa-puloh hari kemudian, ia-itu pada 4hb Mei, Komunis telah mendapat peluang yang sa-lama ini di-tunggu2-nya bila satu kejadian berlaku di-Negeri Selangor; kejadian ini berlaku enam hari sa-belum hari membuang undi.
Pada pagi2 hari itu, tiga orang mata2 yang sedang meronda telah bertembong dengan sa-kumpulan pemuda2 di-Kepong, yang terletak di-pinggir bandar Kuala Lumpur. Pemuda2 itu sedang menulis dengan chat tanda2 di-atas jalan raya. Bila di-chabar oleh mata2, mereka telah menentang mata2 itu dengan membalingkan kayu api, besi2 tajam, dan ketol2 besi, dan kemudian mereka telah berundor masuk ka-kawasan sa-buah pasar lama yang berdekatan.
Sa-lepas dari mengenalkan diri mereka, ketiga orang mata2 itu pun menghambat pemuda2 tersebut. Rupa-nya mereka keluar bersiap sedia untok menghadapi sa-barang kemungkinan dan memang hendak menchari gadoh, dan sekarang mereka telah dapat apa yang mereka mahu.
Mereka telah melawan bersunggoh2 hingga mata2 itu terpaksa melepaskan tembakan untok mempertahankan diri. Akhir-nya sa-orang dari pengachau2 itu telah terchedera, dan kemudian-nya mati di-Rumahsakit Umum kerana lukanya itu. 

Nama-nya ia-lah Lim Soon Seng, berumor dua puloh empat tahun. Keluarga dan rakan2-nya telah membawa mayat si-mati itu untok di-simpan di-Rumah Mayat di-Jalan Sultan, jalan yang sa-habis sebok di-bandar China Kuala Lumpur; mayat itu sa-patut-nya di-bawa balek ka-rumah-nya sendiri di-Kepong.
Si-mati bukan-lah sa-orang yang terkenal dan pada lazim-nya mayat-nya itu memadai-lah di-kebumikan dengan sa-chara sederhana, tetapi Komunis tidak hendak melepaskan peluang yang bagitu baik untok membuat sa-suatu yang boleh mendatangkan faedah kapada perjuangan mereka. 
Akhir-nya mereka dapat juga sa-orang dari rakan sa-perjuangan untok di-sanjong sa-bagai “Pahlawan” yang akan menjadi lambang perjuangan mereka.
Polis telah menerima permohonan untok mengadakan satu perarakan mayat pada 10hb Mei, ia-itu Hari Mengundi.
Tujuan mereka hendak mengadakan perarakan itu pada 10hb Mei sangat-lah jelas. Anasir2 yang menganjorkan perarakan itu berniat hendak menimbulkan satu kejadian yang akan menghalangkan Pilehanraya atau pun menchegah pembuangan undi pada hari itu.
Polis telah mengambil keputusan yang bijak dengan menolak permohonan hendak mengadakan perarakan pada hari itu, tetapi sa-telah ibu bapa si-mati dan pemimpin2 Parti Buroh Kepong bertalu2 membuat rayuan hendak mengadakan istiadat pengkebumian sa-chara terhormat, maka Polis telah bersetuju membenarkan perarakan mayat itu di-adakan pada 9hb Mei.
Tatkala membenarkan-nya, Polis telah meletakkan sharat2 yang ketat supaya perarakan itu melalui jalan2 yang tertentu, dan mereka yang hadzir atau mengiringi mayat itu hendak-lah di-hadkan kapada satu bilangan kechil mereka yang berkabong. Rengkas-nya istiadat pengkebumian itu hendak-lah di-adakan menurut sa-bagaimana yang lazim di-buat sahaja.
Meski pun bagitu, apa yang berlaku ia-lah perarakan mayat itu telah bertukar menjadi satu perarakan yang terbesar sa-kali pernah di-lihat di-bandar Kuala Lumpur. Dalam hal ini Komunis-lah yang bertanggong-jawab. Ia-nya tidak sa-kali2 merupakan satu perarakan mayat, tetapi lebeh merupakan satu tunjuk perasaan politik Komunis yang sa-habis2 liar.
Gambar2 yang saya siarkan dalam buku ini dapat mencheritakan sendiri peristiwa itu dan dapat membuktikan bahawa Komunis dan anasir2 jahat lain ada-lah bertanggong-jawab di-atas kejadian yang burok itu. Tunjok perasaan itu berjalan pada seluroh hari itu, sa-telah perarakan itu berjalan sa-jauh lapan batu dengan beribu2 orang mengambil bahagian di-dalam-nya atau menyaksikan-nya dari kaki lima atau pun di-tepi2 jalan.
Untok mengetahui dengan sah hal2 yang telah berlaku, saya kemudian-nya telah meminta supaya di-rakamkan kenyataan2 dari Pegawai2 Kanan Polis yang ada hubongan-nya dengan perarakan mayat itu atau pun yang menjaga hal2 kawalan dan keamanan sa-masa tunjok perasaan yang besar itu berlaku akibah dari perarakan itu.
Saya siarkan kenyataan2 itu di-sini supaya orang ramai di-Malaysia ini dapat mengetahui-nya dengan sa-jelas2-nya, sa-lain dari apa yang telah tersiar dan di-bacha dalam akhbar2, mengenai segala hal yang telah terjadi dan siapa yang berdiri di-belakang perarakan itu hingga menimbulkan berbagai2 rupa perbuatan provokasi (yang boleh menimbulkan kemarahan) sa-hari sa-belum dari Hari Mengundi.
Enche’ Abu Bakar bin Abdul Aziz, Pegawai Penjaga Daerah Polis Kuala Lumpur, telah menyatakan :-
“Pada 7hb Mei, 1969, bapa si-mati (Lim) telah di-panggil berjumpa saya untok menyiapkan peratoran2 bagi perarakan mayat anak-nya. Sa-lepas dari berjumpa dengan saya, dia telah bersetuju mengadakan perarakan mayat itu pada hari Juma’at, 9hb Mei, 1969. Sunggoh pun bagitu dia mengaku kapada saya yang dia tidak bertanggong-jawab di-atas segala persiapan2 bagi perarakan itu, dan dia akan bawa kemudian kelak orang2 yang bertanggong-jawab membuat persiapan2 itu untok berjumpa saya.
“Kemudian bapa si-mati sa-kali lagi datang di-temani oleh sa-orang lain bernama Yap Kau untok berunding dengan saya mengenai jalan2 yang akan di-lalui oleh perarakan itu. Rundingan itu tidak mengambil keputusan kerana Yap Kau berkata yang dia tidak mempunyai kuasa untok membuat keputusan.
“Keesokan-nya, 8hb Mei, 1969, Yap Kau, Miss Tan Siew Eng dan sa-orang Melayu telah datang ka-pejabat saya, tetapi bapa si-mati tidak bersama. Mereka berkata yang mereka telah menentukan sendiri jalan2-nya dengan menunjokkan kepada saya di-atas sa-keping kertas. Kemudian saya berhubong dengan Enche’ Mansor, Pegawai Penjaga Lalulintas, yang kemudian-nya telah datang ka-pejabat saya. Sa-telah itu kami telah membinchangkan bersama2 jalan2 yang akan di-lalui itu. jalan2 itu ia-lah sa-bagaimana yang telah di-terangkan oleh Enche’ Mansor dalam kenyataan-nya.
“Yap Kau telah memperkenalkan Miss Tan kapada saya sa-bagai salah sa-orang dari ahli2 yang mengatorkan perarakan mayat itu, dan kemudian-nya memperkenalkan Syed Hamid sa-bagai sa-orang ahli Jawatankuasa Penyelenggara yang menjaga hal2 mayat bagi perarakan itu. Kemudian saya telah memperkenalkan Enche’ Mansor kapada tiga orang itu.
“Kedua2 orang China itu, ia-itu Yap Kau dan Miss Tan, telah bercakap kapada kami dalam bahasa Melayu dan mereka faham bahasa itu. Syed Hamid telah hadzir bersama. Apakala saya tanya Syed Hamid kenapa dia datang, dia berkata dia datang untok memperhatikan supaya tidak akan timbul silap faham di-atas apa yang telah di-persetujukan, dan juga kerana dia salah sa-orang dari ahli2 jawatankuasa yang bertanggong-jawab untok menguruskan perarakan mayat itu.
“Sa-belum Syed Hamid meninggalkan pejabat saya, dia telah berkata “sekarang kita telah bersetuju.” Tujuan-nya berkata demikian ia-lah supaya kami tidak boleh lagi mengubah jalan2 yang telah pun di-persetujukan di-antara kita semua.
“Miss Tan juga berkata ia-itu untok mengelakkan dari menyakitkan hati mereka yang mengambil bahagian dalam perarakan itu, lebeh baik Polis tidak menghantar orang2-nya yang memakai uniform menjaga perarakan itu, lebeh2 lagi anggota Pasokan Simpanan (F.R.U). Dia berkata bahawa dengan ada-nya anggota2 Polis yang beruniform dari Pasokan Simpanan, maka orang2 yang akan mengambil bahagian dalam perarakan akan merasa sakit hati kerana si-mati yang telah di-tembak Polis itu telah di-anggap oleh mereka sa-bagai sa-orang “Pahlawan”. Mereka minta supaya lesen itu di-keluarkan atas nama Yap Kau.”
Yap Kau yang tersebut dalam kenyataan Enche’ Abu Bakar itu ia-lah sa-orang ahli Jawatankuasa Parti Buroh Chawangan Kepong. Miss Tan Siew Eng ia-lah Naib Pengerusi bagi chawangan itu. Orang Melayu yang mengenalkan diri-nya sa-bagai Syed Hamid ia-lah Syed Hamid bin Syed Ali yang menjadi Yang di-Pertua Persatuan Penuntut2 Universiti Malaya.
Anggota2 F.R.U ia-lah Pasokan Simpanan Persekutuan, ia-itu anggota2 pasokan Polis yang mendapat latehan yang tinggi mutu-nya, terutama sa-kali dalam kerja2 menyuraikan tunjok2 perasaan dan rusohan2.
Dari kenyataan itu dan dengan ada-nya tiga orang tersebut tadi, maka nyata-lah bahawa perarakan mayat itu telah di-ambil aleh dari keluarga si-mati oleh anasir2 politik yang mempunyai tujuan2 yang jahat supaya peluang itu dapat di-pergunakan untok membangkitkan anchaman politik yang berpanjangan.
Sa-benar-nya perkara membawa mayat ini hanya-lah satu perkara yang mudah dan kechil sahaja, tetapi mereka sengaja membesar2kan-nya.
Enche’ Mansor bin Mohd. Noor, Pegawai Penjaga Lalulintas, Polis Daerah Kuala Lumpur juga telah membuat satu kenyataan :-
“Pada jam 9.55 pagi, hari Khamis, 8hb. Mei, 1969, saya telah berada di-pejabat O.C.P.D untok berunding dengan-nya mengenai jalan2 yang akan di-lalui oleh perarakan mayat Lim Soon Seng. Pada jam 10.05 pagi, tiga orang telah datang ka-Pejabat O.C.P.D itu – mereka ia-lah Yap Kau, Tan Siew Eng (sa-orang perempuan China) Naib Pengerusi Parti Buroh Selangor, dan sa-orang Melayu, Syed Hamid bin Syed Ali.
“Ketiga2 orang ini telah datang ka-pejabat dan memohon kebenaran mengadakan perarakan mayat Lim Soon Seng. Mereka menuntut supaya perarakan itu melalui jalan2 yang telah di-tetapkan oleh mereka, tetapi O.C.P.D dan saya tidak bersetuju dengan jalan2 yang di-chadangkan oleh mereka.
“Saya berkeras supaya jalan2 yang patut di-lalui ia-lah daripada Jalan Sultan terus ka-Jalan Petaling, Jalan Kuching, Jalan Maxwell, Jalan Ipoh, kemudian terus ka-Kepong. Sa-balek-nya mereka menuntut jalan2 yang lain sa-bagaimana berikut :- Jalan Petaling, Jalan Kinabalu, Jalan Raja, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Ipoh.
“Ini bererti-lah perarakan itu akan melalui jalan2 di-tengah2 kota. Mereka berkeras hendak melalui jalan2 ini, sambil berkata bahawa sama ada Polis bersetuju atau pun tidak, mereka akan melalui juga jalan2 itu.
Oleh yang demikian saya terpaksa bersetuju dengan sharat bilangan orang2 yang akan mengikut dalam perarakan itu tidak-lah boleh lebeh dari sa-ribu. Kemudian O.C.P.D telah mengeluarkan lesen.”
Dari kenyataan-nya itu dapat-lah kita saksikan bahawa jalan2 yang di-chadangkan oleh Polis akan membawa perarakan itu melalui jalan2 yang kebanyakan-nya bersempadan dengan sa-panjang2 sungai, ia-itu jalan2 besar yang tidak melalui kawasan yang penoh dengan bangunan2.
Sementara jalan2 yang di-chadangkan oleh pehak yang menguruskan perarakan itu ia-lah jalan2 dari Utara ka-Selatan yang melalui tengah2 kota, yang penoh dengan kedai2 perniagaan. Jalan2 ini pada lazim-nya penoh sesak dengan orang ramai di-sapanjang siang hari dan sampai-lah ka-tengah malam.
Keadaan pada ketika itu meletakkan pehak Polis berada dalam kedudokan yang terdesak, kerana keesokan hari-nya ia-lah Hari Mengundi. Untok kepentingan Negara, maka mustahak-lah di-ambil segala langkah yang perlu bagi menghindarkan dari berlaku-nya sa-suatu perkara yang boleh menghalang Pilehanraya.
Sa-bagai pehak yang bertanggong-jawab untok menjaga undang2 dan keamanan, pehak Polis tidak bertujuan hendak membuka sa-barang peluang kapada pehak2 yang liar untok melakukan kekachauan.
Keluarga si-mati mempunyai hak untok membawa mayat, dan mengikut sa-bagaimana biasa, kena-lah mereka mendapatkan kebenaran dari Polis bagi mengadakan satu perarakan. Ini-lah chara hidup kita di-Malaysia, dan boleh di-katakan hampir pada sa-tiap hari kita dapat melihat perarakan yang sa-umpama itu berjalan di-Kuala Lumpur.
Polis tidak dapat membantah langkah menyerah persiapan2 mengadakan perarakan mayat itu kapada Parti Buroh Chawangan Kepong dan juga kapada anasir2 yang lain yang tidak ada kait-mengait dengan keluarga si-mati, tetapi pehak Polis sa-benar-nya faham dan mengerti tujuan pehak2 yang menganjorkan perarakan itu.
Oleh yang demikian tentu-lah pehak Polis perlu bersiap sedia untok menjalankan kewajipan mereka yang biasa dan berjaga2 untok menghadapi sa-barang tunjok perasaan yang mungkin timbul dari perarakan itu, tetapi mereka juga mesti berhati2 supaya kekachauan yang mungkin timbul itu tidak akan berlanjutan di-sapanjang hari itu.
Mereka cuma dapat meletakkan sharat2 yang tertentu untok perarakan itu, dan ini telah di-persetujukan di-antara kedua2 belah pehak dan juga pehak keluarga si-mati. Bagaimana persetujuan itu akan di-amalkan tidak-lah dapat di-agakkan sa-hingga keesokan hari-nya.
Di-dalam satu kenyataan yang terchatit, Enche’ Mansor bin Mohd. Noor telah melaporkan sa-bagaimana berikut :-
“Pada jam 8.45 pagi, 9hb. Mei, 1969, saya telah pergi ka-Rumah Mayat (Chik Sin Tong) di-Jalan Sultan untok menyaksikan sama ada persiapan2 dan peratoran2 bagi perarakan mayat itu di-jalankan sa-bagaimana yang telah di-persetujukan oleh Polis. Sa-kumpulan besar orang ramai telah berhimpun di-situ. Menurut lesen yang telah di-keluarkan, perarakan itu patut-lah di-mulakan pada jam 9.30 pagi, tetapi tidak di-mulakan sa-hingga 9.55 pagi.
“Perarakan itu sa-patut-nya membelok ka-kiri dari Jalan Sultan menghala ka-Bulatan Merdeka, tetapi sa-balek-nya telah membelok ka-kanan dan berjalan melalui Jalan Petaling, mereka telah menyorak2 dan mengejek2 Polis Lalulintas yang sedang bertugas dengan tujuan hendak menaikkan kemarahan mereka itu (Polis). Dengan berbelok ka-kanan, maka mereka telah melanggar sharat yang pertama.
“Kemudian perarakan itu telah berhenti di-penjuru Jalan Petaling dengan Jalan Cecil. Sa-masa di-situ mereka telah mula beruchap kapada orang ramai, menyanyi lagu2 dan menyebarkan risalah2 ajaran Mao, dan menampalkan risalah2 di-tembok2 dan tiang2 rumah2 kedai. Salah satu daripada risalah2 itu berbunyi “Rejim Tunku Abdul Rahman Kejam” ; dan yang satu lagi berbunyi “Ajaran Mao sahaja yang boleh di-amalkan di-sini”.
Mereka telah membawa sepandok2 gambar Mao dalam perarakan itu – saya tidak dapat menyatakan berapa banyak-kah sepandok2 gambar itu.
“Saya telah mendahului perarakan itu untok pergi ka-Foch Avenue dan telah menyoal ketua mereka yang berada di-kepala perarakan (kerana mereka telah mengikut jalan yang salah), “Kamu hendak ikut jalan mana?” Jawab-nya “Aku ta’ tahu dan aku ta’ peduli.”
“Perarakan itu telah berhenti tiap2 lima atau enam ela untok beruchap kapada beribu2 orang yang membanjiri kedua2 belah jalan raya. Ketika itu saya sedang berdiri di-hadapan Bangunan Malayan Banking dari mana saya dapat menyaksikan orang ramai telah bertambah2 ramai. Bilangan-nya sudah pun meningkat beribu2 orang, ia-itu berkali2 ganda melebehi dari sa-ribu orang yang telah dipersetujukan. Mereka bertempek “Polis anjing buruan Kerajaan.”
Dari laporan itu jelas-lah bahawa pehak polis telah bersabar daripada melakukan tindakan ka-atas perarakan itu. Sa-kali pun perarakan itu baru bergerak kira2 satu batu jauh-nya, tetapi jelas-lah bahawa mereka yang mengambil bahagian dalam perarakan itu bukan-lah sahaja terdiri daripada orang2 yang berkabong, sama ada yang di-upah atau sa-balek-nya, bahkan juga penunjok2 perasaan yang chuba hendak membangkitkan kekachauan, dan pemimpin2-nya tidak terdaya hendak mengawal perarakan itu. Penunjuk2 perasaan itu tahu bahawa Polis tidak akan menjalankan sa-barang tindakan kechuali ada sebab2 yang besar untok mereka berbuat bagitu.
Perbuatan2 provokasi ada-lah sa-bahagian daripada ranchangan mereka, tetapi usaha2 dan chabaran2 mereka tidak berjaya menyentoh perasaan Polis.
Kenyataan Enche’ Mansor bin Mohd. Noor yang telah di-chatitkan selanjut-nya memberikan gambaran yang umum mengenai dengan perarakan itu, dan menunjokkan kelakuan mereka yang telah mengambil bahagian, dan juga apa yang telah berlaku di-beberapa tempat di-sapanjang2 jalan yang di-lalui oleh perarakan itu. Kenyataan itu ada-lah sa-bagaimana berikut :-
“Apakala perarakan itu tiba di-penghujong Jalan Petaling berhadapan dengan Malayan Banking, mereka telah membelok ka-kanan masok ka-Jalan Yap Ah Loy, ia-itu jalan yang tidak di-benarkan, menghala ka-Jalan Klyne dan kemudian-nya berpusing masok ka-Jalan Mountbatten – semua jalan2 ini ada-lah jalan yang di-tegah masok.
“Kemudian mereka bergerak melalui Jalan Mountbatten hingga mereka sampai di-penjuru Jalan Mountbatten dengan Jalan Tuanku Abdul Rahman. Pada jam 11.25 pagi perarakan itu telah tiba di-penjuru jalan ini. Kemudian mereka bergerak perlahan2 menuju ka-Jalan Ipoh.
“Di-hadapan Bangunan MARA kira2 500 orang yang menaiki motosikal yang sedang menunggu di-situ telah menyertai perarakan itu. Pada ketika itu saya telah menulis sa-berapa banyak nombor2 motosikal itu. Mereka telah berhenti di-hadapan Bangunan MARA untok sa-kali lagi membuat uchapan kepada orang ramai.
“Pada jam 12.35 tengah hari mereka telah sampai di-hadapan Ibu Pejabat UMNO dan sa-kali lagi membuat uchapan kepada orang ramai dan mengeluarkan kata2 yang menghina.
“Pada jam 2.25 petang mereka telah sampai di-penjuru Jalan Jinjang dan Jalan Ipoh. Ketika itu hujan mulai turun.
“Pada jam 3.00 petang mereka telah tiba di-Ibu Pejabat Parti Buroh Malaysia, Kepong. Di-Kepong beribu2 orang telah berator di-kiri kanan jalan untok memberi minuman kapada mereka. Mereka telah berhenti sa-lama 45 minit di-tempat itu untok menyusun sa-mula perarakan tersebut.
“Pada jam 5.00 petang mereka telah sampai di-Balai Polis Kepong dan bergerak sa-hela sambil memberi uchapan kapada orang ramai dengan menyebarkan ajaran2 Mao dan memaki Polis. Perasaan orang ramai telah mula menjadi hangat dan kami menjangka kekachauan akan meletus di-saat itu.
“Pada jam 5.30 petang mereka telah tiba di-penjuru jalan kechil yang menuju masok ka-tanah perkuboran dan terus berjalan hala ka-perkuboran.
“Sa-telah itu saya telah balek dan tiba untok membuat laporan di-Pusat Kawalan pada jam 6.00 petang.
“Kelakuan orang2 yang mengikuti perarakan mayat itu amat-lah liar dan merupakan perbuatan provokasi, dan sa-kira-nya pehak polis tidak dapat menahan kesabaran maka tentu-lah kekachauan telah terchetus pada hari itu juga. Bilangan mereka tidak kurang dari 10,000 orang. Beribu2 orang mungkin terbunoh kira-nya kami tidak menahan sabar. Saya tidak shak lagi ini-lah yang mungkin berlaku. Mereka memang telah mengatorkan segala2-nya dengan rapi.
“Menurut Inspektor Sakunathan, dia telah melihat senjata2 di-sembunyikan di-dalam keranda dan mayat si-mati telah di-usong di-luar keranda itu dan di-balut dengan kain. Ini telah di-sahkan oleh Insepktor itu.”
Sikap polis yang bijak menghadapi keadaan yang sangat merbahaya yang telah di-timbulkan oleh Komunis dan puak2 pelampau kiri untok mengambil kesempatan dari perarakan mayat itu patut-lah di-beri kepujian yang sa-tinggi2-nya. Memandang kapada peristiwa2 yang telah berlaku kemudian-nya, dan kapada perasaan yang sa-makin bertambah hangat apakala perarakan itu sa-makin dekat dengan tanah perkuboran, maka kenyataan Enche’ Mansor itu boleh-lah di-katakan sederhana. Biar-lah saya mengulangi-nya “beribu2 orang mungkin terbunoh kira-nya kami tidak menahan sabar. Saya tidak shak lagi ini-lah yang mungkin terjadi.”

Dari gambar2 yang telah di-ambil dan laporan2 yang telah di-buat, maka nyata-lah tunjok perasaan yang besar ini telah di-ranchang dan di-ator dengan rapi-nya. Nyata-lah bahawa dari sa’at Parti Buroh dengan sa-chara kebetulan mendapat sa-orang “Pahlawan,” maka Komunis dan puak pelampau kiri ini bertujuan hendak mengambil kesempatan itu untok kepentingan mereka dengan sa-penoh-nya.
Mereka telah berjaya mengambil aleh untok mengatorkan perarakan mayat itu. Mereka menuntut supaya perarakan mayat itu di-adakan pada Hari Mengundi. Mereka mengarahkan semua chawangan dan penyokong2 parti itu supaya bersiap sedia untok menggunakan sa-penoh2-nya perarakan mayat itu bagi kepentingan mereka. Dalam masa 5 hari mereka telah bersebok menyediakan beribu2 poster dan chogan2 kata. Mereka telah mengatorkan satu persatu-nya dengan tersusun rapi.
Tidak-lah mudah hendak mengumpulkan 500 buah motosikal untok berada di-satu tempat dan satu masa yang tertentu. Terkechuali untok perlumbaan motosikal, tetapi mereka telah berada dan menunggu untok bersama2 menyertai di-dalam perarakan itu di-pertengahan jalan. Kita tentu dapat menggambarkan bagaimana bising bunyi injin motosikal yang beratus2 itu dapat menaikkan lagi perasaan di-dalam suasana yang telah pun sedia hangat.

Ini mungkin bukan satu kejadian yang berlaku sa-chara kebetulan, dan bukan-nya perhimpunan yang terjadi dengan sendiri. Ia-nya telah di-ator dan di-ranchangkan terlebeh dahulu. Perarakan motosikal ini-lah satu2-nya peristiwa yang dapat menggambarkan bagaimana pehak Komunis telah bersunggoh2 berusaha untuk menggunakan perarakan mayat itu sa-bagai satu helah untok menimbulkan suasana yang tegang yang boleh merebak sa-hingga tidak terkawal lagi. Dengan itu mereka mengharapkan supaya Kota Kuala Lumpur dan seluroh Negara terperangkap di-dalam keadaan huru-hara.
Mereka telah gagal dalam usaha mereka yang besar ini. Sekarang soal-nya ia-lah sama ada mereka akan menchuba sa-kali lagi. Ketika itu tidak-lah dapat hendak di-agakkan sa-takat mana-kah kesan daripada peristiwa2 tegang di-sapanjang2 hari Juma’at itu akan menchachatkan Pilehanraya pada keesokan hari-nya.
Satu perkara yang nampak dengan jelas pada malam itu ia-lah sa-kali pun ada-nya seruan supaya memulaukan Pilehanraya, tetapi Pilehanraya pasti-lah berlangsong menurut seperti yang telah di-tetapkan.
Komunis sa-kali lagi gagal kerana bilangan pengundi2 yang telah keluar untok mengundi pada hari keesokan-nya ia-lah sa-habis2 ramai sa-kali dalam sejarah Malaysia.


Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Sebarang maklumat yang hendak diberikan boleh email kepada pbpejuangbangsa@gmail.com
Hasil tulisan atau gambar yang dipaparkan di dalam blog ini merupakan pandangan peribadi penulis sebagai rakyat Malaysia dan tidak mewakili mana mana pihak. Penulis tidak akan bertanggungjawab atas kerugian disebabkan bahan bahan yang disiarkan di dalam blog ini. Terima kasih.

Followers

Created by Generasi Pejuang Bangsa. Powered by Blogger.
© GENERASI PEJUANG BANGSA. Converted by Smashing Blogger for LiteThemes.com.